Budynek Mieszkalny


Rok
2020
Status
W trakcie realizacji
Pow. działki
7 804m2
Pow. zabudowy
1 314m2
Pow. użytkowa
3 900m2
mieszkania / lokale
77

Zespół budynków wielorodzinnych,
Kalisz ul.Garncarska

Założenie

Teren inwestycji wyznaczony jest pomiędzy dwiema ulicami – Garncarską od północy i Warszawską od południa. Zróżnicowana powierzchnia terenu opada w kierunku zachodnim, do Wału Bernardyńskiego biegnącego wzdłuż brzegu rzeki Prosny. Przez położenie w pobliżu historycznego centrum miasta teren objęty jest ochroną konserwatorską.
Ze względu na ekspozycję przy jednej z głównych arterii komunikacyjnych centrum miasta Kalisza projektowana zabudowa i sposób zagospodarowania terenu inwestycji projektowane budynki powinny posiadać wysokie walory estetyczne i architektoniczne.

Rozwiązanie

Projektuje się jako zespół 2 budynków w rzucie zbliżonych do prostokąta. Budynek A elewacją frontową utrzymuje obowiązującą linię zabudowy. Budynki zlokalizowane zostały na działce w sposób najbardziej dogodny ze względu na nasłonecznienie mieszkań, ale także na zachowanie walorów urbanistycznych i architektonicznych. Projektowane budynki V kondygnacyjne swoimi bryłami, subtelną kolorystyką oraz kątem nachylenia połaci dachowych wpisują się w skalę okolicznej zabudowy. Z  zewnątrz – od strony ul. Garncarskiej, ul. Warszawskiej oraz wschodniej granicy działki zaprojektowano stonowane bryły, nawiązujące podziałami i gabarytami do klasycznych form architektonicznych. Od strony wewnętrznego dziedzińca otwierającego się w kierunku rzeki Prosny projektuje się elewacje o  bardziej zróżnicowanych materiałach, prostych i nowoczesnych formach pilastrów, gzymsów loggii, tarasów i balkonów. Teren zaprojektowano w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców, z podziałem na strefy zabaw, wypoczynku i rekreacji. Całość założenia pozwala na wykorzystanie potencjału działki i wpisanie się w skalę historycznego kontekstu miasta Kalisz.